Agatsonowa

28 tekstów – auto­rem jest Agat­so­nowa.

Pszczółki to ta­kie małe tyg­ryski ze skrzy­dełka­mi ale bez futerka. 

myśl • 10 sierpnia 2011, 23:29

Każda miłość może być pierwsza
na­wet ta­ka dziesiąta. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 czerwca 2011, 19:11

Ciągle mówi­cie mi ja­ka jestem.
Po co ?
Mam siebie prze­cież na co dzień. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 23 czerwca 2011, 17:20

Byłam jak zam­knięta puszka brzos­kwiń w syropie.
Które­goś dnia po­jawiłeś się Ty - ot­wieracz.
Two­je czułe słówka, ges­ty, roz­mo­wy, z każdym dniem od­chy­lały mo­je wie­czko co­raz bar­dziej, aż w końcu cała się przed Tobą ot­worzyłam.
Zbyt długo byłam ot­warta i skończył się mój ter­min ważności.
Ra­zem z za­war­tością po­leciałam do kosza. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 czerwca 2011, 22:52

Był zimny
ale wspom­nienia związa­ne z nim były ciepłe,
dla­tego był wyjątkowy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 kwietnia 2011, 15:48

I tak nap­chać Ci do mor­dy tych piep­rzo­nych czer­wo­nych
cze­reśni a po­tem ka­zać Ci je wyrzygać...
Może wte­dy zro­zumiałbyś co czułam,
kiedy kar­miłeś mnie szczęściem,
a po­tem ka­załeś w jed­nym mo­men­cie całko­wicie usunąć je z mo­jego wnętrza. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 26 lipca 2010, 23:16

****

Ko­lej­ny roz­dział w moim życiu zos­tał skończony,
jes­tem taką księgą, w której życie za­pisu­je strony,
wy­pełnia je śmie­chem i łzami,
myśla­mi , za­woda­mi i wspomnieniami.
Każde­go dnia ko­lej­na kar­tka zos­ta­je zapisana,
każde­go dnia zmieniam się , nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 kwietnia 2010, 18:32

Zgu­biłam się w la­biryn­cie uczuć,
może mnie z niego wyp­ro­wadzić jed­na oso­ba - Ty, tyl­ko Ty!
Ale czy będziesz miał ty­le od­wa­gi, żeby mi pomóc? 

myśl
zebrała 19 fiszek • 2 kwietnia 2010, 12:31

Zduszo­na przez mo­je wszys­tkie dziecięce lęki . 

myśl
zebrała 22 fiszki • 19 lutego 2010, 01:13

Me­dycy­na nie może leczyć pożądliwości. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 1 lutego 2010, 19:28
Agatsonowa

Wredna.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Agatsonowa

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność